Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00176109 (dále jen „správce) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

 

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. zaměstnanci správce, zaměstnanci smluvních partnerů a nájemců, návštěvy).

 

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.,

Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš

adresa datové schránky: yaycgwb

e-mailová adresa: pbsvb@pbsvb.cz

telefon: +420 566 822 111

 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů v dalších oblastech, zejména personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění, evidence vzdělávání zaměstnanců, plnění povinností vyplývajících ze smluv, komunikace s obchodními partnery společnosti a zasílání marketingových sdělení.

 

Zpracováním osobních údajů správcem, založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, sleduje v nezbytně nutném rozsahu identifikaci subjektu údajů a řízení jejich přístupu v rámci areálu a budov správce, řízení přístupu do jednotlivých částí informačních systémů, zabezpečení ochrany zdraví osob a majetku správce, zdokumentování technologických postupů, zabránění úniku či znehodnocení dat a informací, propagaci a budování dobrého jména správce.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

 

Právním základem zpracování jsou dále skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a v čl. 9 odst. 2 písm. b) Nařízení.

 

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje, kontaktní údaje, evidenční údaje z bezpečnostních systémů a údaje o kvalifikaci vlastních zaměstnanců a zaměstnanců PBS ENERGO, a. s., První brněnská strojírna, a.s., PBS Turbo, s.r.o., pro plnění příslušných právních předpisů nebo výše uvedených oprávněných zájmů správce.

 • Mzdové údaje a údaje o rodinných příslušnících vlastních zaměstnanců a zaměstnanců PBS ENERGO, a. s., První brněnská strojírna, a.s., pro plnění právních předpisů upravujících mzdovou oblast.

 • Identifikační údaje a evidenční údaje z bezpečnostních systémů zaměstnanců PBS Group, a. s.

 • Identifikační údaje externích osob pro efektivní zabezpečení ochrany zdraví osob a majetku správce.

 • Identifikační údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců.

 • Údaje poskytnuté uchazeči o zaměstnání za účelem realizace náborů na volné pozice.

 • Popisné údaje z kamerových systémů vlastních zaměstnanců, zaměstnanců nájemců budov v areálu a všech dalších návštěvníků areálu a parkoviště správce.

 • Osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např.: obchodní rejstřík, ARES – zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů (zdravotních pojišťoven či zaměstnavatelů).

 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce povinen poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, dále pak PBS GROUP, a.s., GTH CATERING, a.s., příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

 

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

 

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob.

 

Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Profilování není správcem využíváno.

 

Správce nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá správce zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

 

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 • Podat stížnost u dozorového úřadu.

 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.

 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.

 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.

 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.

 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.

 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 • Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 • Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace.

×